Greetings
Salitasyon
Key Words and Phrases
Mo ak Fraz Kle
First Meeting
Premye Rankont
Occupations
Metye
Presenting Family and Friends
Prezante Fanmi ak Zanmi
Make a phone call
Fè yon kout fil
Courtesy and respect
Lizay ak respè
Likes and Dislikes
Sa w renmen ak sa w pa renmen
Telling Time
Kilè li ye
Asking for Directions
Fason pou Mande Chemen


Powered by Creole Solutions
Se Creole Solutions k ap jere sit sa a