Agreement and Disagreement/Lè w dakò ak lè w pa dakò

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

What a good idea!

Se yon bon lide!

It's a great idea.

Se yon bèl ide.

It's a good thing.

Se yon bon bagay.

It was a good idea.

Se te yon bon lide.

I agree with you.

Mwen dakò avèk ou.

Yes, you are right.

Wi, ou gen rezon.

I couldn't agree with you more.

M dakò avèk ou nètalkole.

I think you are right.

Mwen panse ou gen rezon.

Exactly!

Egzakteman!

No doubt about it.

Pa gen manti nan sa.

If you say so.

Depi w di m.

I don't think so.

M pa kwè.

Maybe.

Petèt.

We support the idea.

Nou apiye idea a.

It is true (that)

Se vre...

It's not true.

Se pa vre.

I disagree.

Mwen pa dakò.