Asking for Directions/Fason pou Mande Chemen

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

Excuse me.

Eskize m.

How do I get to . . .

Kijan pou m fè pou m ale ...

the bus stop?

nan estasyon otobis la?

the town center?

anba lavil?

Where is the . . .

Ki kote ... ye?

...hospital

...lopital la

...bank

...bank la

Is it far from here?

Eske li lwen isit la?

Should I go . . .

Eske mwen dwe ale...

south?

sid?

north?

nò?

Above

Anwo

Under

Anba

Below

Anba

To the left

Agoch

To the right

Adwat

Straight ahead

Toudwat

Behind

Dèyè

In front of

Devan

Far

Lwen

Not far

Pa lwen

Close

Pre

North

South

Sid

West

Lwès

East

Lès

Street

Lari
Ri

Avenue

Avni

Corner

Kwen

Stoplight

Anba limyè

Stop sign

Pannkat estòp
Estòp

Building

Gwo kay
bilding

Meters

Mèt

Kilometers

Kilomèt

Miles

Mil