Courtesy and respect/Lizay ak respè

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

Please

Tanpri
Souple

Thank you

Mèsi

Thank you very much

Mèsi anpil

You're welcome.

Pa de kwa.
De ryen.
Ou merite.

No problem.

Pa gen pwoblèm.
Pa gen pàn.

Excuse me.

Eskize mwen.

I'm sorry.

Padon.