Key Words and Phrases/Mo ak Fraz Kle

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

Mr.

Mesye

Mrs.

Madam

Ms.

Madmwazèl

People

Moun

Child

Timoun

Adult

Granmoun

Excuse me.

Eskize mwen.

Sorry

Eskize mwen

Please

Tanpri

Thank you very much.

Mèsi anpil.

OK

Dakò

No problem

Pa gen pwoblèm

God willing

Si Bondye vle

Please sit.

Chita souple.

I don't speak Haitian Creole.

Mwen pa pale kreyòl.

I only speak a little Haitian Creole.

Mwen pale kreyòl piti piti.

Can you repeat that please?

Eske ou kapab repete sa a souple?

Can you speak more slowly?

Eske ou kapab pale pi dousman?

Do you speak English?

Eske ou pale anglè?