Likes and Dislikes/Sa w renmen ak sa w pa renmen

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

I like/I love watching movies.

Mwen renmen gade fim.

I really like/love to dance.

Mwen vrèman renmen danse.

He adores Beyoncé.

Li fou pou Beyoncé.

Did you enjoy the meal?

Eske ou te renmen manje a?

Their favorite meal is conch.

Manje yo pi renmen an se lanbi.

I quite like papaya.

Mwen renmen papay anpil.

We do not like vegetables.

Nou pa renmen legim.

He does not like fruits at all.

Li pa renmen fwi menm.

They do not like potatoes much.

Yo pa vrèman renmen pòmdetè.

Why do you loathe fish?

Poukisa ou pa vle wè pwason?

I am allergic to seafood.

Mwen fè alèji ak fridemè.

I prefer to stay in bed.

Mwen pito rete nan kabann mwen.

We would rather have water.

Nou ta pito yon ti dlo.

Do you like Compas?

Eske ou renmen konpa?

Does he enjoy dancing?

Eske li renmen danse?

Which one do you prefer?

Kiyès ou pi pito?