Make a phone call/Fè yon kout fil

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

Hello!

Alo!

Who is on the line?

Se ki moun sa?

It is Jean-Paul.

Se mwen menm Jean-Paul.

Who would you like to speak with?

Ak kimoun ou ta renmen pale?

I would like to speak with Mathieu.

Mwen ta renmen pale ak Mathieu.

May I leave a message for Olivia?

Eske mwen ka kite yon mesaj pou Olivia?

I don't speak Creole.

Mwen pa pale kreyòl.

Do you speak English?

Eske ou pale anglè?

Can you please repeat that?

Ou kapab repete sa souple ?

Can you say that more slowly?

Ou kapab di sa a pi dousman?

May I have your phone number?

Ou kapab ban mwen nimewo telefòn ou?

My phone number is .

Nimewo mwen se

I called you, but your phone was busy.

Mwen te rele ou, men telefòn ou te okipe.

Hang up the telephone.

Rakwoche telefòn lan.

Don't hang up the telephone.

Pa rakwoche telefòn lan.

Pick up the phone.

Pran telefòn lan.

Answer the phone.

Reponn telefòn lan.

You have the wrong number.

Ou fè yon move nimewo.

The line is busy.

Telefòn lan okipe.

I cannot hear.

Mwen pa ka tande.

This phone is not working.

Telefòn lan pap mache.

I lost reception.

Mwen pèdi koneksyon.

I would like to buy a phone card.

Mwen ta renmen achte yon kat telefòn.

I would like to buy a SIM card.

Mwen ta renmen achte yon kat SIM.

How do I dial the United States?

Kijan pou mwen rele Etazini?

How do I dial Canada?

Kouman pou mwen rele Kanada?