Occupations/Metye

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

Are you a student?

Se etidye ou ye?

What are you studying?

Kisa w ap etidye?

I am studying . . .

M ap etidye

business.

jesyon/biznis.

medicine.

medsin.

biology.

byoloji.

What do you do for work?

Ki travay w ap fè?

I am not working.

Mwen p ap travay.

I am a . . .

Mwen se

teacher/professor.

pwofesè.

nurse.

enfimyè.

doctor.

doktè.

lawyer.

avoka.

mechanic.

mekanisyen.

engineer.

enjenyè.

farmer.

kiltivatè.

artist.

atis.

merchant.

machann.

baker.

boulanje.

journalist.

jounalis.

agronomist.

agwonòm.

pastor.

pastè.