Opinions/Opinyon

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

What do you think?

Kisa ou panse?

I would like to know your view.

Mwen ta renmen konnen sa ou panse.

Could you give me your opinion?

Eske ou kapab ban mwen opinyon ou

You are right.

Ou gen rezon

We are wrong.

Nou gen tò.

They are not right.

Yo pa gen rezon.

He/she thinks

Li panse

Personally, I think

Mwen menm pèsonèlman mwen kwè

I am sure (that)

Mwen sèten

In my view

Daprè mwen

They believe (that)

Yo kwè

That depends.

Sa depan.

I have no opinion on this.

Mwen pa gen okenn opinyon sou sijè sa a.

I'd rather not express my opinion.

Mwen prefere pa bay opinyon mwen.

I've never thought about it.

Mwen pa janm panse de sa.