Presenting Family and Friends/Prezante Fanmi ak Zanmi

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

This is

Sa a se

This is my cousin (male).

Sa se kouzen mwen.

This is my cousin (female).

Sa se kouzin mwen.

Are you married?

Eske ou marye?

Yes, I am married.

Wi, mwen marye.

I am single.

Mwen selibatè.

She/he is engaged.

Li fiyanse.

This is my fianc(e).

Se fiyanse mwen.

They are divorced

Yo divòse

They broke up

Yo kite

I am widowed (female).

Mwen vèv

I am widowed (male)

Mwen vèf

Do you have children?

Eske ou gen pitit?

Yes, I have two children.

Wi, mwen gen de (2) pitit.

Do your children go to school?

Eske pitit ou yo ale lekòl?

How many people are in your family?

Konbyen moun ki gen nan fanmi ou?