Telling Time/Kilè li ye

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

a.m.

Nan maten
Dimaten

p.m. (until 5:59)

Nan laprèmidi
Delaprèmidi

p.m. (after 6:00)

Nan aswè
Diswa

Morning

Maten

Afternoon

Aprèmidi

Evening/Night

Aswè or sware

This evening/tonight

Aswè a

It's late.

Li ta.

It's early.

Li bonè.

What time is it?

Kilè li ye?

Do you know what time it is?

Eske ou konn kilè li ye?

It's noon.

Li midi.

It's one o'clock.

Li inè.

It's two o'clock.

Li dezè.

It's three o'clock a.m.

Li twazè dimaten.

It's three o'clock p.m.

Li twazè de laprèmidi.

It's 4:15.

Li katrè kenz.
Li katrè eka.

It's 5:30.

Li senkè trant.
Li senkè edmi.

It's 6:45.

Li sizè karannsenk.

It's 1:55

Li dezè mwen senk.

It's midnight.

Li minwi.

At noon

A midi pil.

At 7:00

a setè pil

When is it ending?

A kilè l ap fini?

We woke up at midnight.

Nou reveye a minwi.

They eat lunch at noon.

Yo manje dine a midi.

What time do we eat breakfast?

A kilè nou manje dejennen/manje maten?

Work begins at exactly eight o'clock.

Travay kòmanse a uitè pil.

What time do you get up?

A kilè ou leve?

What time do you sleep?

A kilè ou dòmi?

You are late.

Ou an reta.

You are on time.

Ou alè.

Don't be late.

Pa rive an reta.

Be on time.

Rive alè.