Haitian Proverbs » Pawòl Granmoun

Haitian Creole

English

Bèl dan pa di zanmi.

Just because someone is smiling at you doesn't mean they're your friend.

Fanm pou yon tan, manman pou tout tan.

A wife for a period of time, a mother is forever.

Bondye Bon.

God is good.

Dèyè mòn, gen mòn.

Beyond the mountains, there are more mountains.

Sak vid pa kanpe.

An empty sack can't stand.

Nèg di san fè.

People talk and don't act.

Ak sivil pa di maryaj pou sa.

Just because you obtained a marriage license doesn't mean that you're already married.

Pami diri, ti wòch goute grès.

Thanks to the rice, pebbles get to taste grease.

Bondye fe san di.

God acts without talking.

Pal franse pa di lespri pou sa.

Speaking French doesn't mean you are smart.

Bourik swe pou chwal dekore ak dantèl.

The donkey sweats so the horse can be decorated with lace.

Makak pa janm kwè pitit li lèd.

A monkey never thinks her baby's ugly.

Si travay te bon, moun rich la pranl lontan.

If work were a good thing the rich would have grabbed it a long time ago

Li pale franse.

He speaking French (so is likely to be deceiving you).

Kreyòl pale, kreyòl konprann.

Creole Speaks, Creole Understands (Speak plainly, don't try to deceive).

Manman pa janm mòde pitit li jouk nan zo.

A mother never bites her child to the bone.

Sèl pa vante tèt li di li sale.

Salt doesn’t boast that it is salted.

Pise gaye pa kimen.

Spread piss doesn’t foam.

Se nan chimen jennen yo kenbe chwal malen.

If you want to catch a wild horse, find a tight corral.

Sa ki pa touye ou, li angrese ou.

What doesn't kill you makes you stronger.

Santi bon koute chè.

Smelling good is expensive.

Pale franse pa di lespri pou sa.

Speaking French doesn't mean you are smart.

Wòch nan dlo pa konnen doulè wòch nan solèy.

The rock in the water does not know the pain of the rock in the sun.

Bwè dlo nan vè, respekte vè.

If you drink water in the glass, respect the glass.

Sa ou fè, se li ou wè.

What you do is what you see.