Haitian Proverbs » Pawòl Granmoun

Haitian Creole

English

Se mèt kò ki veye kò.

It is the owner of the body who looks out for the body.

Ou wè sa ou genyen, ou pa konn sa ou rete.

You know what you've got, but you don't know what's coming.

Famn se kajou. plis li vye, plis li bon.

Woman is like mahogany, the older the better.

Lane pase toujou pi bon.

Past years are always better.

Sa k rive koukouloulou a, ka rive kakalanga tou.

What happens to the turkey can happen to the rooster too.

Nanpwen lapriyè ki pa gen "Amèn."

There is no prayer which does not have an "Amen".

Lè yo vle touye chen yo di l fou.

When they want to kill a dog they say its crazy.

Kreyon Bondye pa gen gonm.

God's pencil has no eraser.

Kay koule twonpe solèy, men li pa twonpe lapli.

A leaky house can fool the sun, but it can't fool the rain.

Bab pi long, men sousi pi vye.

The beard is longer, but the eyebrows are older.

Zafè kabrit pa zafè mouton.

The goat's business is not the sheep's business.

Zanmi prè se kouto de bo; zanmi lwen se lajan sere.

Close friends are like a double-edge knife; far away friends are saved money.

Zanno kase nan sak, grenn li pa pèdi.

When the necklace is broken in a bag, its pieces are not lost.

Ze ki kale twò bonè, ti poul la p ap viv.

When eggs hatch too early, chickens will not live.

Yon jou pou chasè, yon jou pou jibye.

The hunter has his day, but the prey has his day as well.

Yon bon zanmi pi bon pase frè.

A good friend is better than a brother.

Yo pa voye wòch sou mango vèt.

You don't throw rocks at a green mango. (You wait until a mango is ripe before you try to knock it down from the tree.)

Yo pa achte chat nan sak.

You don't buy a cat in a bag. (Make sure you know what you are buying.)

Wont pi lou pase sak sèl.

Shame is heavier than a bag of salt.

Wòch nan dlo pa konn doulè wòch nan soley.

The stone in the water does not know the pain of the stone in the sun.

Wè pa wè, lantèman pou katrè.

See it or not, the funeral is at four o'clock.

Wè jodiya, men sonje denmen.

See (live) today, but think about tomorrow.

Vwazinaj se fanmi.

Neighborhood is family.

Volè pa janm renmen volè parey li.

A thief never likes a thief like him.

Vant plen pa gwòs; gwo tèt pa lespri.

A big belly does not mean pregnancy; a big head does not mean wits.