Haitian Proverbs » Pawòl Granmoun

Haitian Creole

English

Bèl dan pa vle di zanmi.

Beautiful smiles do not mean friends.

Bo nan bouch, men pè dan.

Kiss by mouth, but fear the teeth.

Bondye pa bòpè.

God is not a father-in-law.

Bonjou se paspò ou.

The way you say good morning is your passport.

Bouch granmoun santi, men pawòl li pa santi.

Old folk's mouth stinks, but not their language.

Bouch manje tout manje, men li pa pale tout pawòl.

The mouth eats all food, but does not talk all words.

Bourik fè pitit pou do l ka poze.

The donkey makes offspring so that its back may rest.

Bourik toujou aji bourik.

A donkey always acts like a donkey.

Bout kouto miyò pase zong.

A piece of a knife is better than nails.

Byen mal pa lanmò.

Not well is not death.

Twò prese pa fè jou louvri.

Rushing will not make the sun rise.

Souke tèt pa kase kou.

You can shake your head, but do not break your neck.

Sòt pa touye w, men li fè ou swe.

Stupid does not kill you, but it makes you sweat.

Si ou vle gen rezon devan kras, se benyen p’ou benyen.

If you want to win over dirt, you need to bathe thoroughly.

Si ou manje bouji, fòk ou poupou mèch.

If you eat a candle, you must poop the wick.

Si ou kouvri dife, w’ap gen dife.

If you cover a fire, you still have a fire.

Si ou gen yon sous k’ap ba ou dlo, ou pa koupe pyebwa kote-l.

If you have a well that can give you water, you must not cut the tree near it.

Si m’te konnen toujou dèyè.

If I had known' is always behind.

Si bòt la tro jis pou ou, mache pye atè.

If your boot is too tight, walk barefoot.

Se soulye ki konn si chosèt gen twou.

It is the shoe that knows if the sock has a hole.

Se sou pye mango chaje yo voye wòch.

It is on the mango tree full of fruits that they throw stones.

Se siro ki rale foumi.

It is the syrup that attract ants.

Se pa nèg ki voye wòch ki te tiye koulèv-la, se nèg ki te wè'l

It is not the man who threw the stone who killed the snake: it is the man who saw it.

Se nan chemiz blanch yo wè tach

It is on the white shirt that one can see the stain.

Se nan chemen ou konnen sa-k pase nan chanm.

It is on the road that you learn what goes on in your room.