Haitian Proverbs » Pawòl Granmoun

Haitian Creole

English

Se mèt kò ki veye kò.

It is the owner of the body who watches his body.

Sè lè van soufle ou wè dèyè poul.

It is when the wind blows that you can see the hen's behind.

Se lè koulèv mouri ou wè longè-l.

It is when the snake dies that you can see its size.

Se lakizin ki di-m ki jan lakay ye.

It is the kitchen that tells me how the house is.

Se kouto sèlman ki konnen sa ki nan kè yanm.

Only the knife knows what is in the yam's heart.

Se grès kochon an ki kwit kochon an.

It is the pork's grease that cooks the pork.

Se de bon ki fè bonbon.

It's two 'good' that makes candy.

Se chat kay k’ap manje poul kay.

It is the cat of the house that will eat the hen of the house.

Se aprè batay nou konte blese.

It is after the battle that you count the injured.

Sak vid pa kanpe.

An empty sack cannot stand up.

Sa k pase nan kizin, lakay pa bezwen konnen.

What goes on in the kitchen, the house does not need to know.

Sa ou t’ap chache antè, ou jwenn li atè.

What you are searching underground, you find it on the ground.

Sa ou pa konnen pi gran pase ou.

What you do not know is bigger than you.

Sa ki rete nan kè-m dòmi lakay.

What is still in my heart sleeps at my home.

Sa je pa wè, kè pa tounen.

What you don't know can't hurt you.

Responsab se chay.

To be responsible is a load.

Regle jis pa gate zanmi.

A fair deal does not spoil friendship.

Rebwè se nòs.

Drinking again is like a wedding.

Rayi chen an, men di dan li blanch.

You may hate the dog, but you must admit that its teeth are white.

Rat mode, souffle.

Rats bite then blow.

Rat konnen chat konnen barik mayi-a rete la.

The rat knows, the cat knows: the corn barrel is safe.

Rat anpil, trou pa fon.

Lots of rats, the hole is not deep.

Rann sèvis mennen chagren.

To give a hand leads to sorrow.

Rad sal lave nan fanmi.

Dirty clothes are to be washed in the family.

Rad pa janm fè moun.

Clothes do not make a person.