b

Haitian Proverbs » Pawòl Granmoun

Haitian Creole

English

Bay kou, bliye; pote mak, sonje.

You give a blow, you forge; when you leave marks, they remember.

Bèl antèman pa di paradi.

A beautiful funeral doesn't guarantee heaven.

Bèl dan pa di zanmi.

Just because someone is smiling at you doesn't mean they're your friend.

Bondye Bon.

God is good.

Bondye fe san di.

God acts without talking.

Bourik swe pou chwal dekore ak dantèl.

The donkey sweats so the horse can be decorated with lace.

Bwè dlo nan vè, respekte vè.

If you drink water in the glass, respect the glass.

Bab pi long, men sousi pi vye.

The beard is longer, but the eyebrows are older.

Bèf ak ke pa janbe dife.

An ox with a tail does not walk over fire.

Bèf dèyè bwè pi bon dlo.

The ox that comes last drinks better water.

Bèf pa di savann mèsi.

The ox does not thank the field.

Bèf san ke, Bondye pouse mouch pou yo.

God will clear the flies for the ox with no tail.

Bèl anfòm pa vle di lasante.

Pretty and in shape do not mean healthy.

Bèl antèman pa vle di paradi.

A nice funeral does not mean access to paradise.

Bèl cheve pa lajan.

Nice hair is not money.

Bèl dan pa vle di zanmi.

Beautiful smiles do not mean friends.

Bo nan bouch, men pè dan.

Kiss by mouth, but fear the teeth.

Bondye pa bòpè.

God is not a father-in-law.

Bonjou se paspò ou.

The way you say good morning is your passport.

Bouch granmoun santi, men pawòl li pa santi.

Old folk's mouth stinks, but not their language.

Bouch manje tout manje, men li pa pale tout pawòl.

The mouth eats all food, but does not talk all words.

Bourik fè pitit pou do l ka poze.

The donkey makes offspring so that its back may rest.

Bourik toujou aji bourik.

A donkey always acts like a donkey.

Bout kouto miyò pase zong.

A piece of a knife is better than nails.

Byen mal pa lanmò.

Not well is not death.