c

Haitian Proverbs » Pawòl Granmoun

Haitian Creole

English

Chak pen gen fwomaj li.

Every bread has it's cheese.

Chwal konn longè kòd li.

The horse knows the length of its rope.

Chwal ki gen dis mèt mouri nan poto

A horse with ten masters will die [tied] to its post.

Chodyè ou pa monte, ou pa desann li.

The pot you did not put up, you do not put down.

Chen vòle tabak menm si li pa fimen.

The dog steals tobacco even if it does not smoke.

Chen ou fè byen, lè li anraje, se ou li mòde.

The dog that you took care of will bite you when enraged.

Chen ki gen zo nan bouch li pa gen zanmi.

A dog with a bone in his mouth has no friends.

Chen grangou pa kouche.

A starving dog does not lie down.

Chen gen kat pye, men li ka mache nan yon sèl chimen.

A dog has four legs, but it walks in only one path.

Chemen long pa touye moun.

A long road does not kill people.

Chemen lajan pa gen pikan.

The money road has no thorns.

Chemen bouton se chemen maleng.

The road of a pimple is the road to sores.

Chemen bezwen pa janm long.

The road to need is never long.

Chay sòti sou tèt, li tonbe sou zepòl.

The load that you bear on your head falls on your shoulders.

Chat mande swe, ou mete chen deyè-l.

If the cat wants to sweat, you seek the dog on it.

Chanje mèt, chanje metye.

Trade the boss, trade the job.

Chak kochon gen samdi pa-l.

Each pig gets his own Saturday.

Chak chen pipi jan li konnen.

Every dog pisses his own way.

Chaj ou pa ka pote, ou mete l atè dousman.

The load you cannot carry, you put it down carefully.