f

Haitian Proverbs » Pawòl Granmoun

Haitian Creole

English

Fanm pou yon tan, manman pou tout tan.

A wife for a period of time, a mother is forever.

Famn se kajou. plis li vye, plis li bon.

Woman is like mahogany, the older the better.

Fòk ou pèdi tan pou ou gen tan.

You need to lose time in order to have time.

Fòk ou bat tanbou-a pou tande son li.

You must beat the drum to hear its sound.

Fòk gen maladi pou gen lanmò.

There must be illness so as to have death.

Fòk de klòch sonnen pou konn verite-a.

You must hear two bells ring to learn the truth.

Fizi tire, nanpwen aranjman.

When the guns fire, there is no [possible] agreement.

Fèy mapou sanble fèy manyòk.

The 'Mapou' leaf looks like the manioc leaf.

Fè zanmi ak kouto avan zabriko mi.

Make friend with the knife before apricots are ripe.

Fanm se kajou: plis li vye, plis li bon.

A woman is like mahogany: the older she is, the better she is.

Fanm pa dra.

Women are not bed sheets.