i

Haitian Proverbs » Pawòl Granmoun

Haitian Creole

English

Ipokrit se kouto de bò.

Hypocrites are two-edge knifes.