m

Haitian Proverbs » Pawòl Granmoun

Haitian Creole

English

Men anpil, chay pa lou.

Many hands make the load lighter.

Moun pa se dra.

A good friend is like a cloak.

Milat pòv se nèg, nèg rich se milat.

A poor mulatto is black, a wealthy black is mulatto.

Makak pa janm kwè pitit li lèd.

A monkey never thinks her baby's ugly.

Manman pa janm mòde pitit li jouk nan zo.

A mother never bites her child to the bone.

Move zèb ka leve toupatou.

Weeds can grow anywhere.

Moun pa-w se dra.

Your clan is sheets.

Moun pa konn achte chat nan sak.

People don't buy a cat in a bag.

Moun mouri pa pè santi.

The dead is not afraid to smell.

Moun mouri pa konnen valè dra blan.

The dead does not know the value of white sheets.

Moun ki bezwen deyò chache chemen pòt.

He who must go out search for the door.

Mouch pa bezwen vyann, men li gate-l.

The fly does not need the meat, but it will spoil it.

Mezire avan ou koupe.

Measure before you cut.

Mèt do pa grate do.

You cannot scratch your own back.

Mennen koulèv al lekòl pa anyen; se fè-l chita ki rèd.

To take the snake to school is nothing; it is to make it sit that is tough.

Menm nan lanfè gen mounpa.

Even in hell, there are people from your clan.

Memwa se paswa.

Memory is a strainer.

Marengwen mòde-w sou nen, men ou pa ka ba-l kou fò.

The mosquito bites you on the nose, but you cannot hit it hard.

Mapou tonbe, kabrit manje fèy li.

When the baobab trees is down, the goats eat its leaves.

Manje kwit pa gen mèt.

Cooked food has no master.

Malè pa gen klaksonn.

Misfortune has no horn.

Malè avèti pa touye kokobe.

A foreseen disaster does not kill the fool.

Maladi pa konn vanyan.

Illness does not know brave heart.

Madichon ou bay bèlmè ou se manman ou li rive.

When you curse your stepmother, your mother will be the victim.

Mache dousman, ou pòte bon nouvèl.

Walk slowly when you bear good news.