n

Haitian Proverbs » Pawòl Granmoun

Haitian Creole

English

Nan tan grangou patat pa gen po.

In times of famine, sweet potatoes have no skin.

Nèg di san fè.

People talk and don't act.

Nanpwen lapriyè ki pa gen "Amèn."

There is no prayer which does not have an "Amen".

Nou léd, nou la.

We are ugly, but we are here.

Nen pran kou, je kouri dlo; je pran kou, nen kouri dlo.

The nose is hurt, the eyes water; the eyes are hurt, the nose runs.

Nèg fè lide-l, Bondye ba-l dwa.

The man gets the idea, God authorizes it.

Nanpwen metye ki pa nouri mèt li.

There is no craft that will not feed the craftsman.

Nanpwen cho ki pa vin frèt.

There is nothing hot that will not get cold.

Nan mitan avèg, bògn se rwa.

Among the blind, the one-eyed is king.

Nan mitan diri, ti wòch goute grès.

In the middle of cooked rice, a little pebble will taste grease.

Nan bay kout men, ou jwenn kout pye.

You give a hand, but you may get kicked out.