o

Haitian Proverbs » Pawòl Granmoun

Haitian Creole

English

Ou konn kouri, men ou pa konn kache.

You know how to run, but you don’t know how to hide.

Ou wè sa ou genyen, ou pa konn sa ou rete.

You know what you've got, but you don't know what's coming.

Ouvriye vann zouti-l, men li pa vann metye-l.

A carpenter may sell his tools, but he cannot sell his skills.

Ougan pa janm geri maleng li.

The 'ougan' (Medecine Man) never cures his own illness.

Ou pa ka fè san sòti nan wòch.

You cannot have blood flow from a rock.

Ou pa dwè dekouvri Sen Pòl pou kouvri Sen Piè.

You must not undress Saint Paul to dress Saint Peter.

Ou pa fouye zo nan kalalou.

You do not dig up bones in akra.

Ou konn sa w’ap kite; ou pa konn sa ou pral jwenn.

You may know what you leave behind; you do not know what you will get.

Ou konn kouri, men fòk ou konn kache.

You may know how to run, but you must know how to hide.

Ou granmoun sèlman lè ou lakay ou.

You are an old man only when you are at home.

Ou bat tanbou epi ou danse ankò.

You beat the drum and you dance again.