p

Haitian Proverbs » Pawòl Granmoun

Haitian Creole

English

Piti, piti, zwazo fè nich li.

Little by little the bird builds its nest.

Pami diri, ti wòch goute grès.

Thanks to the rice, pebbles get to taste grease.

Pal franse pa di lespri pou sa.

Speaking French doesn't mean you are smart.

Pise gaye pa kimen.

Spread piss doesn’t foam.

Pale franse pa di lespri pou sa.

Speaking French doesn't mean you are smart.

Pye poul pi bon pase bwadann.

A hen's foot is better than a donkey's hoof.

Pye pa gen rasinn : tout moun ka tonbe.

Feet have no roots: everyone can fall.

Premye so pa so.

The first fall is not a fall

Pousyè pa leve san van.

Dust does not lift without wind.

Pòt tè pa goumen ak pòt fè.

The clay pot must not wrestle with the iron pot.

Pito ou mize ou nan wout, ou pote bon nouvèl.

Better to take your time on the way, if you bring good news.

Pitit tig, se tig.

A tiger cub is a tiger.

Pitit ki pa kriye pa bezwen tete.

The baby who does not cry does not need to be breast-fed.

Pè pa preche de fwa.

Fear does not preach twice.

Paròl two fò, machwè gonfle.

Too false words make the jaw swell.

Parol pa chay.

Words are not a load.

Paròl gen zèl.

Words have wings.

Parese pa gen kay.

Lazy people do not have a house.

Pale franse pa di lespri pou sa.

To speak French does not mean wits.

Padon pa geri maleng.

Forgiveness does not cure illness.

Pa pèdi founo pou yon sèl pen.

Do not lose your oven over just one bread.

Pa pale sa ou pa we ak prop je ou.

Never talk about something that you have not seen with your own eyes.

Pa kroke makout twò wo, men kote men ou ka rive.

Do not hang the basket too high, but where your hand can reach it.

Pa jete vye chodyè pou chodyè nèf.

Don't throw away the old pot for a new pot.

Pa bay bèf la babokèt lè l’ap rale kabwèt.

Do not put the harness on the ox when it is going to pull the kart.