s

Haitian Proverbs » Pawòl Granmoun

Haitian Creole

English

Sonje lapli ki leve mayi ou.

Remember the rain that made your corn grow.

Se bon kè krapo ki fè l san tèt. .

It is because the toad is too kindhearted that he has no head.

Sak vid pa kanpe.

An empty sack can't stand.

Si travay te bon, moun rich la pranl lontan.

If work were a good thing the rich would have grabbed it a long time ago

Sèl pa vante tèt li di li sale.

Salt doesn’t boast that it is salted.

Se nan chimen jennen yo kenbe chwal malen.

If you want to catch a wild horse, find a tight corral.

Sa ki pa touye ou, li angrese ou.

What doesn't kill you makes you stronger.

Santi bon koute chè.

Smelling good is expensive.

Sa ou fè, se li ou wè.

What you do is what you see.

Se mèt kò ki veye kò.

It is the owner of the body who looks out for the body.

Sa k rive koukouloulou a, ka rive kakalanga tou.

What happens to the turkey can happen to the rooster too.

Souke tèt pa kase kou.

You can shake your head, but do not break your neck.

Sòt pa touye w, men li fè ou swe.

Stupid does not kill you, but it makes you sweat.

Si ou vle gen rezon devan kras, se benyen p’ou benyen.

If you want to win over dirt, you need to bathe thoroughly.

Si ou manje bouji, fòk ou poupou mèch.

If you eat a candle, you must poop the wick.

Si ou kouvri dife, w’ap gen dife.

If you cover a fire, you still have a fire.

Si ou gen yon sous k’ap ba ou dlo, ou pa koupe pyebwa kote-l.

If you have a well that can give you water, you must not cut the tree near it.

Si m’te konnen toujou dèyè.

If I had known' is always behind.

Si bòt la tro jis pou ou, mache pye atè.

If your boot is too tight, walk barefoot.

Se soulye ki konn si chosèt gen twou.

It is the shoe that knows if the sock has a hole.

Se sou pye mango chaje yo voye wòch.

It is on the mango tree full of fruits that they throw stones.

Se siro ki rale foumi.

It is the syrup that attract ants.

Se pa nèg ki voye wòch ki te tiye koulèv-la, se nèg ki te wè'l

It is not the man who threw the stone who killed the snake: it is the man who saw it.

Se nan chemiz blanch yo wè tach

It is on the white shirt that one can see the stain.

Se nan chemen ou konnen sa-k pase nan chanm.

It is on the road that you learn what goes on in your room.