y

Haitian Proverbs » Pawòl Granmoun

Haitian Creole

English

Yon jou pou chasè, yon jou pou jibye.

The hunter has his day, but the prey has his day as well.

Yon bon zanmi pi bon pase frè.

A good friend is better than a brother.

Yo pa voye wòch sou mango vèt.

You don't throw rocks at a green mango. (You wait until a mango is ripe before you try to knock it down from the tree.)

Yo pa achte chat nan sak.

You don't buy a cat in a bag. (Make sure you know what you are buying.)