z

Haitian Proverbs » Pawòl Granmoun

Haitian Creole

English

Zafè kabrit pa zafè mouton.

The goat's business is not the sheep's business.

Zanmi prè se kouto de bo; zanmi lwen se lajan sere.

Close friends are like a double-edge knife; far away friends are saved money.

Zanno kase nan sak, grenn li pa pèdi.

When the necklace is broken in a bag, its pieces are not lost.

Ze ki kale twò bonè, ti poul la p ap viv.

When eggs hatch too early, chickens will not live.