Dictionary » Diksyonè

English

Haitian Creole

coward

They play with him because he's such a coward.

kazwèl

Yo jwe ak li paske li twò kazwèl.

turkey

I am going to eat a lot of turkey at the party.

kodenn

M pral manje anpil kodenn nan fèt la.

bottom part

The bottom part of the suger cane is very sweet.

bouboun

Bouboun kann nan dous anpil.

skinny

She has become very skinny because she refusses to eat.

flègèdèk

Li fin flègèdèk nèt paske li refize manje.

base

He poured water at the base of the plant.

bounda

Li vide dlo nan bounda plant la.

limp

He walks with a limp since the accident.

zoukoutap

Depi aksidan an, li mache zoukoutap.

pill

She refused to drink the pill because it's bitter.

grenn

Li refize bwè grenn nan paske li anmè.

guy

This guy is such a sweet talker!

nèg

Ala nèg gen djòl dous papa!

sideburns

Sideburns are in style again.

pafouten

pafouten vin alamòd ankò.

money

Her father provided the money for the wedding.

kòb

Se papa li ki bay kòb pou nòs la.

shameless

They have no respect for you because you are shameless.

sangwen

Yo pa respekte w paske ou sangwen.

tough

I'm taking a break from that tough job.

rèd

Mwen pran yon kanpo nan travay rèd sa a.

beauty

You discover Haiti's beauty in the countryside.

bèlte

Se andeyò ou dekouvri bèlte Ayiti.

cannot

I'm so sick I cannot stand up.

fouti

Mwen tèlman malad m pa fouti kanpe.

strength

They fired him because doesn't have the strength to do his job.

mwèl

Yo revoke li li paske li pa gen mwèl pou travay la.

okra

We planat okra in the month of May.

kalalou

Nou plante kalalou nan mwa me.

core

We need to get to the core of the problem to find a solution.

nannan

Fòk nou ale nan nannan pwoblèm nan pou n jwenn yon solisyon

macaque

This macaque is 25 years old.

makak

Makak sa a gen 25 lane.

vodou priestess

There is a voudou service at the home of the priestess tonight

manbo

Gen youn dans kay manbo a aswè a.

mischievous

You can't trust her she's very mischievous.

koken

Ou pa ka fè l konfyans li koken anpil.

honey

Give me a kiss, honey.

cheri

Cheri, ban mwen yon ti bo.

unmask

Everyoone unmasked themselves after the carnival.

demaske

Tout moun te demaske apre kanaval la.

wow

Wow! You look great!

mezanmi

Mezanmi! Ou bèl wi!

father

My father is a surgeon.

papa

Papa m se yon chirijyen.

thing

My things are in the bedroom.

bagay

Bagay mwen yo nan chamn nan.

animals(noun)

There are all types of animals in the field.

zannimo(non)

Gen tout kalite zannimo nan jaden an.

amen

Amen! You are telling the truth.

ayibobo

Ayibobo! Sa w ap di a se vre.

switch-off

Switch-off the light when you leave.

tenyen

Tenyen limyè a lè w soti.

device

Computers are complicated devices.

aparèy

Òdinatè se aparèy ki konplike.

many

There were many people at the party.

latriye

Te gen yon latriye moun nan fèt la.

cultured

You can tell tat he is cultured by the way he speaks.

eklere

Ou ka we sè yon moun eklere selon fason li pale.

village

People from this village like to party.

bouk

Moun nan bouk sa a remen fete.

cranium

The human cranium has 22 bones.

kòkòwòs

Kòkòwòs yon moun gen 22 zo.

struggle

We are struggling to stay alive.

dangoye

Se dangoye n ap dangoye pou n pa mouri.

mediocre

I refuse to enroll my children in that mediocre school.

bòlèt

Mwen refize enskri pitit mwen nan lekòl bòlè sa a.

digital

My father gave me a digital camera for my birthday.

nimerik

Papa m fè m kado yon aparèy foto nimerik pou fèt mwen.

startled

I was startled when i heard the noise.

pantan

Mwen pantan lè m tande bri a.

middle-aged

Middle-aged women should be more mature.

andezay

Famn andezay yo ta dwe gen plis matirite.

yucca

A yucca plant can live for more then 100 years.

pengwen

Yon plant pengwen ka viv plis pase 100 lane.

Carrion

We could smell the carrion left by hunters.

Chawony

Nou te ka pran sant chawony chasè yo te kite.