Dictionary » Diksyonè

English

Haitian Creole

smoke(verb)

fimen(vèb)

smoke(noun)

lafimen(non)

soap(verb)

savonnen(vèb)

earth

The earth revolves around the sun.

latè

Latè tounen alantou solèy la.

solve(verb)

Yelling is not going to solve your problems.

rezoud(vèb)

Se pa lè w kriye a pwoblèm ou yo pral rezoud.

sound

He didn't sound like he was sick.

sanble

Li pa te sanble yon moun ki malad.

speed(noun)

spring(verb)

rebondi(vèb)

February(Noun)

We celebrate Valentine's Day in February.

fevriye(Non)

Nou selebre Sen Valanten nan mwa fevriye.