Dictionary » Diksyonè

English

Haitian Creole

survive

We don't think the baby will survive.

chape

Nou pa kwè tibebe a ap chape.

waves

The waves are very high.

vag

Vag yo wo anpil.

bargain(noun)

bon afè(non)

carelessly

They fired Junior because he always does his work carelessly.

vaykevay

Yo revoke Junior paske li toujou fè travay li vaykevay.

party

They woke up late because they partied all night.

banboche

Yo leve ta paske yo t ap banboche tout lannuit.

second hand

She sells second hand clothes at the market.

pèpè

Li vann rad pèpè nan mache a.

rough up

He wouldn't let the bully rough up the boy.

toupizi

Li pa te kite lwijanboje a toupizi ti gason an.

low-spirited

I was very low-spirited, but friends encouraged me.

kagou

mwen te kagou anpil, man zanmi m yo te ankouraje m.

cheating

They are cheating on each other.

zoklo

Len ap bay lòt zoklo.

tired

I am tired of waiting. I am going back home.

bouke

Mwen bouke tann. M ap rantre lakay mwen.

bored

I feel so bored at home.

raz

M santi m raz lakay la.

tool

The tools are under the table.

zouti

Zouti yo anba tab la.

flood

The flood carried off all the good soil.

grouchy

She's always grouchy when just waking up.

tchak

Li toujou tchak lè li fenk leve

really

I really love Haiti.

toutbon

Mwen remen Ayiti toutbon.

fierce

He is fierce; no one can push him around.

bosal

Li bosal anpil; li pa manje anyen ki frèt.

detangle

Get a comb so I can detangle your hair.

demele

Pran yon peny pou m ka demele cheve w.

show-off

This show-off is always showing off.

enteresant

Enteresant sa a toujou ap fè wè

constitution

They amended two articles in the country’s constitution.

manman lwa

Yo te amande de (2) atik nan manman-lwa peyi a.

selfish

He is so selfish he will not lend you his book

regadan

Jan l regadan sa a li p ap prete ou liv li a.

chat

We had a nice little chat.

koze

Nou te fé yon bon ti koze.

freely

In this meeting, everyone has the right to speak freely.

libelibè

Nan reyinyon sa a, tout moun gen dwa pale libelibè

gossiper

That gossiper is always lying about people.

landjèz

Landjèz sa a toujou ap fè manti sou moun.

burden

This job is a burden.

madoulè

Travay sa a se yon madoulè.

search(verb)

The detectives searched the entire apartment.

fouye(vèb)

Detektiv yo fouye tout apatman an nèt.