Dictionary » Diksyonè

English

Haitian Creole

dance

We are going to dance at the carnival.

yaya

No pral yaya kò nou nan kanaval.

bookstore

Mwen prale nan libreri a pou m achte yon liv.

libreri

I’m going to the bookstore to buy a book.

cudgel

Medam yo bat kadejakè a ak yon kokomakak.

kokomakak

The woman beat the rapist with a cudgel.

homesick

I'm homesick, I want to go home.

chagren

Mwen chagren, mwen vle ale lakay mwen.

stubborn

He's so stubborn he drives me crazy!

wondondon

Li tèlman wondondon li fè m fou!

unwind

I need to unwind after work.

defoule

Mwen bezwen defoule m apre travay la.

agile(adjective)

She's very agile for her age.

enganm(adjektiv)

Li enganm anpil pou laj li.

Lord

Give thanks to the Lord.

Granmèt

Di Granmèt la mèsi.

ornament(noun)

We are decorating the house with ornaments for the party.

bèbèl(non)

N ap dekore kay la ak bèbèl pou fèt la.

spokesperson

The spokesperson is giving a speech.

pòtpawòl

Pòtpawòl la ap bay yon diskou.

informed

Please keep me informed of your whereabouts.

okouran

Tanpri kenbe mwen okouran ki kote w ye.

rough(Adjective)

His skin is rough when you touch it.

gradoub

Po li gradoub lè ou manyen li.

poet

Jean Claude Martineau is a great poet.

sanba

Jean Claude Martineau se yon gran sanba.

trouble

She got into trouble with her mother.

tchouboum

Li tonbe nan tchouboum ak manman li.

high heels

She was wearing a black dress and red high heels.

talon kikit

Li te mete yon wòb nwa ak talon kikit wouj.

struggle

My father had to struggle daily to feed us.

tchitchile

Papa mwen te tchitchile chak jou pou ban nou manje.

young woman

Look at that beautiful young woman!

gengenn

Gade yon bèl ti gengenn!

burrowing owl

The burrowing owls are mostly diurnal.

koukou

Koukou yo pi aktif pandan lajounen.

stop(verb)

We can stop right here if you want.

kwape(vèb)

Nou ka kanpe la si ou vle.

flame

The flame of the candle is flickering.

flanm

Flanm bouji a ap fè mwikmwik.

loafing

The young men spent all day laofing around

kalewès

Ti mesye yo pase tout jounen an ap kalewès

them

Their teacher always gave them their phones back.

yo

Pwofesè yo remèt yo telefòn yo.

mismatched

He always wears mismatched clothes.

mikmak

Rad li toujou mikmak.

giant

Dessalines was a giant.

potorik

Desalin se te yon potorik gason.

coasting

He was coasting downhill.

woulib

Li lage machin nan sou woulib pou desann pant la.

dew

It was early morning and flowers were covered with dew.

lawouze

Li te granm maten epi flè yo te kouvri ak lawouze

squint

Fafa squinted her eyes because the sun is strong.

pichpich

Fafa pichpich je li paske solèy la fò.

haughty

She has no friends because she's too haughty.

dikdògòdò

Li pa gen zanmi paske li twò dikdògòdò.

feast

The president prepared a large feast to welcome them.

koudjay

Prezidan an te prepare yon gwo koudjay pou akeyi yo.

evil

This child is evil.

baka

Pitit sa a se yon ti baka.

must

If you want to succeed, you must work hard.

Fòk

Si ou vle reyisi, fòk ou travay di.

mirror

She is looking at her face in the mirror.

glas

L ap gade figi li nan glas la.

Huge

He has a huge house on top of the mountain.

Vòksal

Li gen yon kay vòksal sou tèt mòn nan.

fingernail

The child scratched my face with her nails.

zong

Pitit la zongle figi mwen ak zong li yo.

dawn

We must leave at dawn before it gets too hot.

douvanjou

Fòk nou pati douvanjou avan chalè a monte.

steady

Steady the ladder so I don’t fall.

djanm

Kenbe echèl la djanm pou m pa tonbe.

tickle

The child laughed as his mother tickled him.

satiyèt

Pitit la ri pandan manman l ap satièt li:

warning

I gave him a warning, but he went out anyway.

pinga

Mwen te ba li pinga li, men li te soti kanmenm.