Dictionary » Diksyonè

English

Haitian Creole

nudge

Nudge over a little so I can seat.

chikin

Chikin kò w pou m ka chita.

junk food

He's always eating junk food. That's why he's so fat.

tchanpan

Li toujou ap manje tchanpan. Se sa ki fè li gra konsa.

headstart

I'm giving you a headstart since you are smaller.

gabèl

M ap ba ou gabèl paske ou pi piti.

furious

my father is furious this morning.

awoyo

Papa mwen fin awoyo maten an.

give up

We shall not give up in the fight.

hummingbird

A hummingbird is poising over the flower.

wanganègès

Gen yon wanganègès ki poze sou flè a.

girlfriend

I have a girlfriend in that neighborhood.

boubout

Mwen gen yon ti boubout nan katye sa a.

harsh

Life has gotten very harsh since the coronavirus crisis.

malouk

Lavi a vin malouk anpil depi kriz kowonaviris lan.

trick

He pulled a lot of tricks to win that contract.

mannigèt

Li fè anpil mannigèt pou genyen gwo kontra sa a.

mute

Her daughter was mute after a serious illness.

bèbè

Pitit fi li a te vin bèbè apre yon gwo maladi.

overjoyed

He’s overjoyed because he hit the jackpot in the lottery.

ozany

Misye ozany paske li fè gwo lo a nan lotri a.

big shot

There were a lot of big shots at the party.

zotobre

Te gen yon pakèt zotobre nan fèt la.

overwhelm

Working under the hot sun overwhelms me.

bazoudi

Travay anba solèy cho a bazoudi m.

teddybear

The little boy cuddled the teddy bear close.

nounous

Ti gason an sere kò li ak nounous la.

goad

They goaded the people until they rebelled.

giyonnen

Yo giyonnen moun yo jouk yo revòlte.

chic

You look chic!

bwòdè

Ou bwòdè wi!

mess

This house is a mess.

foukoufyaka

Kay la an foukoufyaka.

murky

Don't drink that murky water.

babous

Pa bwè dlo babous sa a.

battered

He drives a battered old car.

kolboso

L ap woule yon vye machin ki fin kòlboso.

arm(verb)

ame(vèb)

washcloth(noun)

twal(non)

smear(verb)

bastinen(vèb)

smear(noun)

ti kras(non)

sand(Noun)

Let us rest on the sand.

sab(Non)

Kite nou repoze sou sab la.

post(verb)

They posted several documents about human rights in Haiti.

afiche(vèb)

Yo te afiche plizyè dokiman sou dwa moun an Ayiti.

dream(noun)

My dream is to go to the United States to work.

rèv(non)

Rèv mwen se ale Ozetazini pou m travay.

sidetrack(verb)

The smell of the food sidetracked him, he forgot what he was talking about.

detounen(vèb)

Sant manje a detounen li, li bliye sa li t ap pale a.

breakdown

My car broke down this morning.

pàn

Machin mwen te tonbe an pàn maten an.

actor(noun)

My son went to drama school to become an actor.

aktè(non)

Pitit gason mwen an te ale lekòl pou li vin yon aktè.

smoke(verb)

fimen(vèb)

smoke(noun)

lafimen(non)