Dictionary » Diksyonè

English

Haitian Creole

store(verb)

konsève(vèb)

direct(verb)

dirije(verb)

direct(adj )

dirèk(adj )

straight

This is a straight flight to Cap-Haitien.

dirèk

Sa a se yon vòl dirèk jiska Okap.

summer(adj)

estival(ajdektif)

goat(Noun)

The goat threatened to butt the farmer.

kabrit(Non)

Kabrit la te bay fèmye yon kout kò nan bouda.

horse(Noun)

I saddled the horse before riding it.

cheval(Non)

Mwen te sele cheval la avan mwen monte.

Christmas Eve

I usually go to a Christmas Eve party with my husband.

24 desanm

Chak 24 desanm mwen ale nan yon fèt ak mari mwen.

turtle(Noun)

Turtle are common on the southern coast-line

tòti(Non)

Òdinèman ou jwenn tòti sou kot sid la.

application(Noun)

Every application needs to include a resume.

aplikasyon(Non)

Chak aplikasyon dwe gen landan li yon kourikoulòm.

appoint(verb)

The board appointed a new director.

nonmen(vèb)

Konsèy la te nonmen yon nouvo direktè

appreciate(verb)

I appreciate my friend's candor.

apresye(Vèb)

Mwe apresye franchiz zanmi mwen an.

snake(noun)

Snakes regularly shed their skin.

koulèv(Non)

Koulèv yo pèdi po souvan

elephant(Noun)

Elephants have very large ears.

elefan(Non)

Elefan yo gen gwo zòrèy.

tiger(Noun)

Tigers have orange and black stripes.

tig(Non)

Tig yo gen rèl jòn ak nwa.

monkey(Noun)

The agile little monkey climbed the tree effortlessly.

makak(Non)

Ti makak ajil la grenpe pye bwa san li pa fè jefò.

giraffe(Noun)

I saw a giraffe at the zoo.

jiraf(Non)

Mwen te wè yon jiraf nan zou a.

fox(Noun)

My dog is very good at scenting foxes.

rena(Non)

Chyen mwen an entelijan pou li pran sant rena yo.

sheep(Noun)

Alex knew the sheep liked this area.

mouton(Non)

Alex te konnen mouton yo t ap renmen zòn sa.

mouse(Noun)

A mouse is in the box.

sourit(non)

Gen yon sourit nan bwat la

lion(Noun)

There was a lion in the linen closet and no one wanted to reach for the towel.

lyon(Non)

Te gen yon lyon nan amwa ki gen twal fin blan yo ak pèsòn pa te vle ale pran sèvyèt la.