Dictionary » Diksyonè

English

Haitian Creole

hibiscus

There are sevral types of hibiscus.

choublak

Gen plizyè kalite choublak.

palm tree

There is a bird sitting on the palm tree.

palmis

Gen yon zwazo ki pose sou pye palmis la.

toothpaste

She still has toothpaste on her mouth.

kólgat

Li gen kólgat sou bouch li toujou.

bathe

The kids like to bathe in the pool.

benyen

Timoun yo renmen benyen nan pisin nan.

refrigerator

The refrigerator broke down.

frijidè

Frijidè a an pàn.

grater

Grate the manioc with a grater.

graj

Graje manyòk la ak yon graj.

steam

You have to steam the rice

toufe

Fòk ou toufe diri a.

pot

Uncover the pot.

chodyè

Dekouvri chodyè a.

mortar

My mother used the mortar to vrush the nuts.

pilon

Manman m te kraze nwa yo ak pilon an.

ladle(noun)

She dipped out soup with a ladle.

louch(non)

Li pran soup ak yon louch.

colander

Boil for two minutes then drain in a colander.

paswa

Bouyi l pur de minit epi koule l nan yon paswa.

curve

He failed to slow down at the curve.

koub

Li pa te relanti nan koub la.

ride

I need a ride home.

woulib

M bezwen yon woulib lakay mwen.

drive

She drives like a mad woman.

kondi

Li kondi tankou yon moun fou.

take off

The airplane took off 20 minutes late.

dekole

Avyon an dekole 20 minit an reta.

car painter

I need a car painter for a used car.

doukomann

M bezwen yon doukomann pou yon machin dezyèm man.

azoumounou

The girl missed school because she has conjunctivitis.

conjunctivitis

Tifi a pa te ale lekòl paske li gen azoumounou.

bald

He shaved his head because he's going bald.

chòv

Li raze tèt li paske li kòmanse chòv.

sprain

She sprained her ankle

tòde

Li tòde chevi li.

backbone

He has no backbone, he always runs away from a fight.

rèl do

Li pa gen zo rèdlo. Depi gen goumen li kouri.

asthma

If you have asthma, this can get worse during pregnancy.

opresyon

Si ou soufri opresyon, li ka vin pi mal lè w ansent.

breath

Llet me stop a minute to catch my breath.

souf

Kite m fè yon kanpe pou m pran souf mwen.

blood

The heart pumps blood throughout the body.

san

Kè a ponpe san nan tout kò a.

bladder

He has a weak bladder

blad pipi

Blad pipi li fèb.

lung

She had blood clots on the lung.

poumon

Li gen san kaye nan poumon.

liver

His heavy drinking caused him to have liver disease.

fwa

Li gen maladi fwa paske li ti konn bwè anpil.

skin

Your skin is the largest organ.

po

Po ou se pi gwo ògàn ou.

spleen

They removed the spleen, liver, and kidneys of the corpse.

larat

Yo te retire larat, fwa, ak ren kadav la.

intestine

Sone drug can cause bleeding from the small intestine.

trip

Kèk medikaman ka fè ou senyen nan ti trip la.

kidney

If you don't drink enough water, your kidneys can't function properley.

ren

Si ou pa bwè ase dlo, ren ou yo p ap ka fonksyone kòmsadwa

just

I just got home.

ancestors

My ancestors come from Africa.

zansèt

Zansèt mwen yo soti Lafrik.

in a jifty

The technician repaired the computer in a jifty.

trapde

Teknisyen an ranje òdinatè a trapde.

influential person

There were a lot of influential people at the party.

chabrak

Te gen anpil gwo chabrak nan fèt la.

inside out

He turned his shirt inside out.

lanvè

Li vire chemiz li lanvè.

scratch

Can you scratch my back?

grate

Éske ou ka grate do m?

food

Eat the food before it gets cold.

manje

Manje manje a anvan li frèt.

Christmas

Merry Christmas!

nwèl

Jwaye Nwèl!

Christmas Eve party

I am going to a Christmas Eve party tonight.

reveyon

Mwen prale nan yon reveyon aswè a.

intermediary

We need intermediary to negociate the deal.

toutè

Nou bezwen yon toutè pou negosye afè a.

pickaxe

The peasant is working hard with his pickaxe.

pikwa

Peyizan an ap voye kout pikwa monte.

faint

I feel link I'm going to faint.

endispoze

M santi m pral endispoze.

jalopy

I've sold my jalopy to my neighbor.

bogota

Me te vann vwazen m nan vye bogota m nan.

yes?

She quickly responds "Yes?" when they call her.

plètil?

Li kouri reponn "plètil?" lè yo rele li.

strongly

I'm strongly against the president's last declaration.

rèdmare

Mwen kont dènye deklarasyon prezidan an rèdmare.

crazy

What is she doing with this crazy guy?

varye

Sa manzè ap fè ak nèg varye sa a?

sham

The people see what the politicians are doing is a sham.

madigra

Moun yo wè se madigra politisyen yo ap fè.

baobab tree

A baobab tree can live to be thousands of years old.

mapou

Yon pye mapou ka viv plizyè milye ane.

fried food

Eating fried food is not good for your health.

fritay

Manje fritay pa bon pou sante ou.

pout

I know you're sad but don't pout.

boude

M konnen ou tris men piga ou boude.