Apr 04, 2020

Bilten Enfòmasyon pou Kominote a Konsènan COVID-19

Tradiksyon sa a se yon kolaborasyon tèt kole ant Konsila Jeneral Ayiti nan Chikago ak Creole Solutions pou bay kominote a bonjan enfòmasyon sou COVID-19.

Click here to dowload | Klike la a pou w enprime

Mesaj pou Manm Kominote a,

Nou pral voye nouvèl sou sa Biwo Majistra Chikago a ap fè pou l fè fas kare ak COVID-19, ak kisa ou ka fè pou w rete an sekirite epi an sante nan moman sa a. Pou w ka jwenn dènye enfòmasyon sou sa Biwo Majistra a ap fè pou l fè fas kare ak COVID-19, tankou sèvis gadri pou timoun, sèvis swen sante ak sèvis minisipal ki disponib yo, ale gade nan www.chi.gov/coronavirus.

POU MOUN KI BEZWEN MANJE YO:

Rezidan ki bezwen èd pou jwenn manje yo dwe rele 311 oswa nenpòt nan asosye nou yo ki anba la a:

 • Depo Alimantè nan Gran Chikago (Greater Chicago Food Depository)
  • Pifò nan pwogram Depo Alimantè nan Gran Chikago yo rete louvri.
  • Ekip k ap ede moun ak avantaj Depo Alimantè a disponib nan telefòn pou ede rezidan Chikago yo aplike pou avantaj Pwogram Èd Siplemantè pou Manje (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) ak Medicaid
  • Si w bezwen yon moun ede w jwenn avantaj sa yo, rele 773-843-5416 soti lendi rive vandredi ant 8è edmi nan maten ak 5è nan laprèmdi. Sinon, ou ka aplike kote Depatman Sèvis Sosyal nan Illinois (Illinois Department of Human Services) nan illinois.gov.
 • Ame Disali (The Salvation Army)
  • Sèvis pou Dezas ann Ijans (Emergency Disaster Services, EDS) nan Divizyon Metwopolitèn Ame Disali a pral bay sèvis manje
  • Diznèf (19) bank alimantè Ame Disali nan zòn Chikago yo ap rete louvri pou bay sèvis kote moun ka pran manje a bò wout la, epi yo pral kontinye jwe wòl yo kòm yon resous pou moun ki bezwen èd
  • Pou jwenn plis enfòmasyon oswa èd ann ijans, tanpri rele (773) 725-1100 oswa ale sou salarmychicago.org/coronavirus.

 

 • Depatman Sèvis pou Fanmi ak Sèvis Apui nan Chikago (Chicago Department of Family and Support Services, DFSS)
  • Jiska 27 mas, DFSS pral bay yon kantite bwat manje pou moun aje ki nan bezwen yo nan sis (6) sant pou moun aje, 15 sant satelit, ak 30 sit kominotè.
  • Yo pral livre manje yo lakay yo tan pou yo bay yo sou plas. Moun aje ki bezwen èd pou yo pote manje lakay yo ka rele 312-744-4016 ant 9è nan maten ak 5è nan laprèmidi, soti lendi rive. Epitou, Meals on Wheels pral kontinye fonksyone. Yo pral bay moun aje ki gen plis pase 60 tan epi ki pa ka kite kay yo
 • Lekòl Piblik Chikago (Chicago Public Schools, CPS)
  • Tout lekòl nèt – ki reprezante anviwon 600 lekòl distri ak 27 lekòl endepandan- ap louvri lendi pou rive vandredi ant 9è nan maten ak 1è nan laprèmidi, pou bay manje moun ka pote lakay yo (manje maten ak manje midi). Fanmi yo ap resevwa yon repa gratis pou chak jèn moun ki abite nan kay
  • Si fanmi yo gen difikilte pou yo ale nan yon sit, yo ka rele 773-553-KIDS (773- 553- 5437) oswa voye yon imèl bay familyservices@cps.edu pou mande yo livre manje lakay yo. Ale sou edu/coronavirus pou jwenn plis enfòmasyon.
 • Achidyosèz Chikago / Charite Katolik (Archdiocese of Chicago/Catholic Charities)

SI W BEZWEN DEPLASE:

CTA ap fonksyone ak yon orè sèvis nòmal pou moun ki bezwen ale nan yon travay yo konsidere nesesè oswa moun ki bezwen deplase pou sèvis ki esansyèl yo.

Jodiya, CTA te anonse plizyè mezi y ap pran pou ede rezidan yo pandan moman difisil sa a. CTA ap ofri yon kredi pou nenpòt jou ki rete sou yon pas 7 jou oswa 30 jou ki aktif toujou. Kredi sa a se yon sèl fwa y ap bay li. Rezidan yo ka jwenn enfòmasyon konsènan pas Ventra yo ak lòt demach yo ka fè pou bese pri transpò yo anba la a.

 

 • Pas pou fè kantite deplasman ou vle pandan yon kantite jou (pas pou 1 jou, 3 jou, 7 jou, oswa 30 jou): Pas yo ap aktive sèlman lè ou pase yo nan machin nan yon estasyon tren oswa sou yon bis. Sa vle di, si ou bezwen monte CTA ak youn nan pas sa yo, annik sere Kat Ventra ou gen pas ki pa aktif yo jiskaske bagay yo vin nòmal ankò. Ou ka konekte sou kont ou sou entènèt pou w wè si ou gen pas ki aktif oswa ki pa

 

 • Dezaktive sèvis pou chaje pas ou otomatikman: Si w te aktive sèvis pou chaje pas ou otomatikman, ou ka dezaktive sèvis sa a san pwoblèm sou aplikasyon Ventra a oswa sou sitwèb nou an (VentraChicago.com). Epi l ap byen fasil pou w reyaktive sèvis pou chaje pas ou otomatikman lè bagay yo vin nòmal ankò.

 

 • Avantaj transpò anvan taks: Si w itilize pwogram avantaj transpò avan taks nan travay ou, ou ka kontakte administratè travay ou a pou yo sispann pran depozit pou yon Pas 30 Jou oswa Lajan pou Transpò sou salè ou. Jeneralman depozit sa yo fèt 26èm jou chak mwa. N ap fè ou konnen travay ou oswa administratè endepandan yo ka pran yon ti tan  pou trete demann ou a.

Si gen kesyon oswa ou bezwen plis èd ak Kat Ventra ou a oswa kont ou a, rele 1.877.NOW.VENTRA (1.877.669.8368) oswa ale sou ventrachicago.com.

N ap raple ou lòd pou rete lakay la egzije pou tout rezidan rete lakay yo, amwenske y ap deplase pou regle yon bezwen, travay, oswa biznis ki esansyèl.

Rezidan Chikago yo kapab toujou fè aktivite sa yo, epi nou ankouraje w fè yo:
 • Al fè yon ti mache oswa kouri, men kenbe yon bon distans ak lòt
 • Mennen chen ou mache, men pa rasanble ak lòt moun nan pak pou chen oswa plaj
 • Vizite youn nan pak piblik Vil la ak espas rekreyasyon deyò ki rete louvri pou piblik la lè yo louvri nòmalman yo. Men, evite rasanble an gwoup
 • Al achte nan makèt ki rete louvri yo, depi ou pa malad, epi kenbe yon bon distans ak lòt moun
 • Kontinye manje nan restoran ki rete louvri pou w swa al chèche manje pou pote lakay ou oswa yo livre li lakay

ÈSKE MWEN TA DWE ALE KAY DOKTÈ MWEN POU FÈ TÈS POU COVID-19?                      

Si w fè pati youn nan moun nan lis anba a, ou ka ogmante risk pou w gen yon enfeksyon viral grav:

 • Moun ki gen 60 tan oswa plis;
 • Fanm ansent; oswa,
 • Moun ki deja gen yon pwoblèm sante tankou maladi kè, maladi poumon, oswa dyabèt.

Rele doktè ou pou mande li si li nesesè pou evalye ou fas-a-fas.

Si ou PA gen yon pwoblèm sante ki mete ou arisk epi sentòm ou yo pa grav, li PA nesesè pou yo evalye ou fas-a-fas epi ou PA bezwen fè tès pou COVID-19.

 

Pou granmoun yo, men kèk siy avètisman ki endike sitiyasyon an ijan:

 

 • Difikilte pou respire ak souf kout
 • Doulè oswa presyon sou pwatrin nan ki toujou la
 • Nouvo konfizyon oswa difikilte pou reveye moun nan
 • Po bouch oswa figi ki ble

 

Rele 911 sèlman nan yon ka ijan. Rele 311 si ou gen nenpòt kesyon oswa kè sote konsènan COVID-19.

KI REKÒMANDASYON BIWO MAJISTRA A AP BAY TRAVAYÈ ESANSYÈL YO (SÈTADI, MOUN K AP TRAVAY NAN KONSTRIKSYON AK MOUN K AP TRAVAY POU KENBE LARI YO PWÒP YO) KONSÈNAN COVID-19?

Gen anpil pawòl konsènan kontak pwòch ak fason kèk nan travayè esansyèl yo ap travay.

Selon lòd pou rete lakay la, responsab yo ak travayè yo dwe respekte règ pou kenbe bonjan distans la. Règ sa yo gen ladan yo:

 • Kenbe yon distans omwen sis (6) pye ak lòt
 • Lave men ak savon ak dlo pou omwen 20 segonn mezi fwa li posib oswa sèvi ak yon pwodui pou dezenfekte men
 • Kouvri bouch ou lè w ap touse oswa estène (pa kouvri li ak men ou, men itilize koud bra ou), netwaye kote moun touche souvan yo regilyèman, epi pa bay moun lamen

 

Pou bay plis presizyon, Depatman Konstriksyon ap travay deprè ak Depatman Sante Chicago ak sektè konstriksyon Chikago a pou asire konpayi konstriksyon yo ap pran bonjan prekosyon pou pwoteje travayè yo. Anpil pwojè konstriksyon te déjà mete anplas mezi kontwòl pou enfeksyon ki pi sevè. Pou pwojè sa yo, yo ta dwe kontinye konsa tou.

 

Depatman Konstriksyon ap kontinye trete pèmi yo epi l ap disponib pou reponn kesyon konpayi yo epi ede yo ak nenpòt mwayen ki posib. Klike la a pou jwenn plis enfòmasyon sou pwosesis Depatman Konstriksyon nan moman an.

KI KOTE REZIDAN YO TA DWE RELE SI YO GEN KESYON SOU ÈD KI DISPONIB POU YO:

Si rezidan yo gen kesyon konsènan COVID-19 ak èd ki disponib pou yo, oswa kisa Minispalite a ap fè fas kare a kriz sa a, nou ankouraje yo rele 311, paske nou sipoze rele 911 sèlman nan yon sitiyasyon ki ijan.

 

Ale sou www.chi.gov/coronavirus pou w ka konnen dènye nouvèl sou kisa Minispalite a ap fè.

 

POU MOUN KI GEN TIKÈ POU PAKIN YO:

Semèn pase, Majistra Lightfoot te anonse yon seri mezi ki t ap bay rezidan yo yon ti souf ak pwoblèm lajan yo ka genyen nan moman an. Kèk nan mezi sa yo se sispann chèche touche dèt pou tikè, machin yo mete pens nan kawotchou li pou li pa ka deplase (booting nan lang anglè), ak lisans chofè yo te pran nan men moun ki te vyole règ sikilasyon yo.

 • Apati kounye a jiska 30 avril, Minispalite a te vin mwens gadan pou sèten vyolasyon tankou moun ki pa gen bon viyèt minisipal, plak machin ki ekspire, moun ki pa pake machin yo bon kote lè pou netwaye wout yo, ak moun ki pa gen pèmi pakin pou zòn rezidansyèl
 • Malgre Minispalite a te diminye mendèv li pou kontwole kontè pou pakin yo, chofè yo toujou oblije peye pou kontè pou pakin yo pandan kriz
 • Yo ka toujou ba w yon tikè si w pa mete lajan nan kontè

 

LÒT ENFÒMASYON POU MOUN KI GEN MACHIN YO:

 

Depi mèkredi 18 mas, a 5è nan laprèmidi, tout Biwo Grefye Minisipal yo fèmen pou yon ti tan. Ou ka achte Viyèt Minisipal ak lòt pwodui tankou Pèmi pou Pakin Rezidansyèl ak lisans pou chen sou sitwèb Biwo Grefye Minisipal la ki se ezbuy.chicityclerk.com.

Tout kote ki vann pèmi Konseye Minisipal la (Alderman nan lang anglè) fèmen nan moman an. Pa gen okenn lòt kote ki ka vann Pèmi Pakin Rezidansyèl yo.

Kounye a la, pou bay moun ki pa ka achte oswa renouvle viyèt yo nan moman an yon ti souf, Grefye Minisipal la ap travay sou yon peryòd egzanpsyon pou frè moun yo te dwe ak frè pou reta yo. Biwo Grefye Minisipal la ap anile frè pou reta ak frè moun te dwe pou Viyèt Minisipal yo ant 19 mas 2020 ak 30 avril 2020 pou rezidan ki te sipoze renouvle viyèt yo nan mwa janvye, fevriye, oswa mas 2020. Gen posiblite pou pwolonje dat sa yo si pòt Biwo Grefye a toujou fèmen apre 30 avril 2020. Nou gen pou nou bay plis detay sou peryòd egzanpsyon sa a nan jou k ap vini yo. Tanpri voye yon imèl bay cityclerk@cityofchicago.org si ou gen kesyon.

 

 

 

Sous: Bilten Enfòmasyon Biwo Majistra Chikago a

You Might Also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *