Oct 17, 2020

Manzè Peng ak Tonton Bonkè

De (2) mo souple

Two Villages, oswa 2 Bouk an kreyòl, se yon kont popilè nan peyi Botswana, nan zòn Sid Lafrik.

Kont sa a montre nou enpòtans pou travay ansanm, pataje konesans, chanjman, devlopman, ak sakrifis.

Kont orijinal la gen de (2) mesye ki konn fè chèz. Youn rele Rra Sephiri (ki vle di Mesye Sekrè), lòt la rele Rra Mosupatsela (ki vle di Mesye Gid). Youn Nan yo pè pataje konesans li, lòt la pataje sa li konnen ak tout moun ki vle aprann. Youn nan yo wòklò epi li toujou fè menm chèz yo apre plizyè ane. Sa ki renmen pataje konesans li ak jenn moun yo toujou ap dekouvri nouvo teknik epi se tout tan l ap soti ak nouvo chèz ki pi djanm, pi bèl.

Tradiksyon mwen an se yon adaptasyon. Mwen mete yon fanm ak yon gason paske reprezantasyon ni fanm ni gason enpòtan.  Epi mwen chanje non moun an kreyòl.

Kont la

Vwala, se te de (2) bouk ki te separe ak yon rivyè ki pase nan mitan yo. Nan youn nan bouk yo te gen yon madanm ki rele Manzè Peng. Manzè Peng se sèl moun nan tout bouk la ki te konn fè bèl chèz alamen. Chak fwa yon moun nan bouk la te bezwen yon chèz, se kay Manzè Peng li te ale. Men, Manzè Peng pa te janm kite moun konnen kijan li fè chèz yo. Li te pè pataje konesans li ak lòt moun. Li pa te panse lòt moun t ap ka pran san yo pou fè chèz yo byen menm jan ak li.

Apre yon tan, se sèl Manzè Peng ki te fè tout chèz nan bouk la. Men, Manzè Peng te toujou nan kè sote. Li te pè pou yon lòt moun ki konn fè chèz pa vini nan bouk la pou montre moun yo fè chèz. Laperèz sa a te fè manzè fin fou nèt. Li te toujou sispèk. Li te panse tout moun k ap pote bwa pral fè chèz.  Si l ta manke wè yon moun ap pote bwa, li t ap sal moun nan ak betiz. Yon lè li di yon malere:

-Adje! Men sa gen foli fè chèz tou. Ou panse se nenpòt ki chen ki ka fè chèz! Al kwè sa non. Touye m rache m chèz ou a p ap vo anyen.

Se tout moun nan bouk la ki t ap kouri pou madanm sa a. Anpil moun te pè li paske li konn mande moun goumen menm pou yon ti krik ti krak. Malgre yo te oblije achte chèz nan men li paske pa te gen okenn lòt kote pou achte yo, pa gen moun ki te janm frekante li si se pa te yon chèz li te bezwen.

Anpil jenn fi ak jenn gason nan bouk la t ap  byen kontan jwenn yon opòtinite travay ak li, pou yo te ka aprann fè chèz tankou li. Men, li pa te janm kite yo travay pou li. Li te kenbe tout teknik li yo pou li. Anpil nan jenn moun sa yo te pati kite bouk la pou yo te ka al aprann fè chèz lòt kote.

Nan lòt bouk la, sa ki te lòtbò rivyè a, te gen yon mesye ki rele Tonbon Bonkè. Li te konn fè bèl chèz tou. Men, Tonton Bonkè pa te pè pataje konesans li epi li pa te kenbe teknik li yo pou li. Okontrè, li te vle lòt moun aprann fè chèz tou, epi li te pataje tout konesans ak eksperyans li yo. Li te ede nenpòt moun ki te vini nan atelye li a pou aprann kijan pou yo fè bèl chèz, fason li te fè yo, kote pou jwenn bon bwa, elatriye.

Pafwa, yon jenn moun li te montre fè chèz konn jwenn nouvo fason pou fè chèz yo pi bon toujou. Li gendwa dekouvri kijan pou fè chèz la pi djanm oswa dire plis tan, oswa fè kèk ti aranjman pou li ka pi konfòtab pou granmoun yo, oswa jis pou li ka gen plis bèlte. Lè yon jenn moun montre Tonton Bonkè sa li te fè, Tonton Bonkè te toujou ankouraje li montre lòt moun teknik li yo. Se konsa, chèz nan bouk sa a te vin pi bon chak jou epi se tout tan yo te soti nouvo modèl ki pi bon.

Souvan moun konn soti toupatou pou vin gade Tonton Bonkè k ap travay ak jenn moun yo anba yon pye Mapou. Te gen yon bèl anbyans ant yo kote y ap ri, bay blag, ak tire kont.

Lè yon moun felisite Tonton Bonkè pou bèl chèz li yo, li toujou souri epi li di:

-Se pa mwen ki te fè chèz sa yo poukont mwen. Jenn moun sa yo fè chèz mwen yo vin pi bon. M kòmanse ap granmoun kounye a, men jenn moun sa yo ap kontinye fè nouvo chèz, pi bon chèz. Mwen te pataje sa mwen konnen avèk yo. Epi, yo menm yo te pataje anpil bagay ak mwen tou. Mwen te jwenn lanmou ak zanmitay. Yo se yon priz limyè ki penmèt mwen wè bagay yo pi byen, Ansanm, nou te fè plis pase sa mwen t ap ka fè poukont mwen.

You Might Also Like

Nothing Found.

Apologies, but no results were found for the requested archive.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *