Feb 14, 2020

Plis pase lespri Sen Valanten an toujou

Plis pase lespri Sen valanten an, ki fèt pa okazyon, m ap envite nou tout frè m ak sè m yo pou n ogmante kapasite renmen nou, respè pou lavi ki se yon bagay sakre, ak konpasyon (menm pou moun ki lènmi nou) tank vyolans, rayisman, enjistis ak egoyis ap fè raj nan mond lan.

Tank mechanste ap militipliye, kalite nou yo kòm kretyen dwe ogmante plis toujou, tankou konpasyon, renmen, jistis ak respè pou lavi moun. Nou gen misyon pou n montre lemond kòman moun renmen tout bon.

“Mechan yo mèt kontinye fè sa ki mal; moun k ap mennen move vi yo mèt kontinye mennen move vi; moun ki ap fè sa ki byen yo mèt kontinye fè sa ki byen; moun k ap viv pou Bondye yo mèt kontinye viv pou Bondye. Koute, m ap vini talè konsa… pou m bay tout moun sa yo merite dapre sa yo fè.” (Revelasyon 22: 11 ,12)

Lanmou nou, vi n ap mennen pou Bondye a ak konpasyon nou dwe briye nan mitan tenèb rayisman, imoralite ak egoyis k ap ravaje mond lan.

Ann fete renmen tout toutbon an!

Click here to Read the English Version

You Might Also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *