Nov 07, 2020

Yon Sourit, yon Krapo, ak yon Malfini: Haitian Creole translation of Aesop’s The Mouse, The Frog, and the Hawk

This is an adaptation of The Frog, and House, and the Hawk

Vwala se yon Sourit ki te toujou rete sou tè, epi mal chans pou li, li te vin nan kòkòday ak yon Krapo ki te pase prèske tout tan li nan dlo. Yon jou, nan fè kòken, Krapo a te mare pye sourit la byen mare ak pye pa li. Pandan yo te makonnen ansanm, premye bagay Krapo a te fè se mennen zanmi li Sourit la nan savann kote yo te abitye al chèche bagay pou yo manje a. Apre sa, li te rale Sourit la nan dlo li te rete a piti-piti, jiskaske yo te rive nan rebò a, epi li te sote bridsoukou, pandan l ap trennen Sourit la. Krapo a te pran plezi li nan dlo a nètalkole, epi li t ap rele « kwak kwak» pandan li t ap naje, kòmsi se yon byen li t ap fè.

Sourit la menm kè li pa te kontan ditou epi dlo a te rive toufe li. Pòdjab Sourit la, kadav li t ap flote sou dlo a ak pye li ki te makonnen ak pye Krapo a. Yon malfini ki t ap veye sa ki t ap pase a te fonse sou yo, li te pran Sourit la ak grif li, epi li te vole. Paske pye Krapo a te toujou mare ak Sourit la, Malfini an te tou pran li tou, epi li te manje li.
Sa ou fè se li ou wè.

 

Vocabluary :

English Haitian Creole Translation
Mouse Sourit
Krapo Frog
Hawk Fokon, Malfini
Tied together Makonnen
Dead body Kadav

You Might Also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *