Search Result: abrade

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

abrade verb

graje vèb

to wear off (skin) by scraping or rubbing

retire (po) nan graje oswa frote

The harsh leather abrades his skin.

Kui ki di a graje po li.

abrade verb

fwote vèb

to wear off (skin) by scraping or rubbing:

graje nan grate oswa fwote

These crystals abrade the contact surface and cause electrical breakdown.

Kristal yo fwote sifas kontak la epi lakòz pàn elektrik.

abrade Verb

Poli Vèb

Polishing by friction

Pase sable sou yon bagay

Jonathan used sandpaper to abrade the rough edges of the wood.

Jonathan te itilize yon sable pou li poli pati ki pi di nan bwa a.

abrade

kòche

Similar Words » Mo Ki Sanble

abrade

(verb)

graje

(vèb)

abrade

(Verb)

Poli

(Vèb)

abrade

(verb)

fwote

(vèb)

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?