Search Result: adjective

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

adjective noun

adjektif non

a member of a class of words that describe nouns

yon manm nan klas mo yo ki dekri yon non

Some words can be a noun and an adjective also, black for example.

Kèk mo kapab yon non epi yon adjektif tou, nwa pa egzanp.

adjective noun

adjektif non

A word that describes a noun or pronoun.

Yon mo ki dekri yon non oswa pwonon.

Complete the sentence with one of the adjectives provided.

Fè fraz sa avèk youn nan adjektif yo bay la.

adjective noun

adjektif non

Adjectives give us more information. They modify or describe features and qualities of people, animals and things.

Adjektif yo ban nou plis enfòmasyon. Yo modifye oswa dekri karakteristik ak kalite moun, bèt ak bagay.

I don't think I'd call it an interesting picture. "Interesting" is the adjective, it describes the picture.

Mwen pa panse mwen kapab rele sa yon imaj enteresan. Enteresan se adjektif la paske li dekri kijan imaj lan ye.

adjective

Adjektif

Similar Words » Mo Ki Sanble

adjective

(noun)

adjektif

(non)

adjective

(noun)

adjektif

(non)

adjective

(noun)

adjektif

(non)

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?