Search Result: administrative

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

administrative adjective

administratif adjektif

pertaining to administration

ki rapòte a administrasyon

I study civil and administrative law.

Mwen etidye dwa sivil ak administratif.

administrative Adj.

administratif Adj.

Relating to the arrangements and work that is needed to control the operation of a plan or organization.

Ki gen rapò ak aranjman epi travay pou kontwole plan operasyon oswa òganizasyon an.

Administrative Work

Travay administratif

administrative Adj.

administratif Adj.

Pertaining to administration

Sa ki gen rapò ak administrasyon (jesyon).

Alain has a good administrative ability.

Alain posede yon bonjan konpetans administratif.

administrative

administratif

Similar Words » Mo Ki Sanble

administrative

(adjective)

administratif

(adjektif)

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?