Search Result: ancestors

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

ancestors

zansèt

My ancestors come from Africa.

Zansèt mwen yo soti Lafrik.

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?