Similar Words » Mo ki Sanble
application
aplikasyon
application
aplikasyon
application (Noun)
aplikasyon (Non)
implementation
aplikasyon

• aplikasyonEnglish


Haitian Creole
application (edit) Noun
[ ap-li-key-shuhn ]
Origin: 1375–1425; late Middle English applicacio(u)n (< Middle French) < Latin applicātiōn- (stem of applicātiō)
as a form to filled out, most often for a job or acceptance into an organization.

Tankou yon fòmilè pou ranpli, pi souvan pou yon travay oswa akò nan yon òganizasyon.
aplikasyon Non
[ a-pli-ka-syon ]
Orijin: 1375–1425; Dènye Anglè Mwayen English applicacio(u)n (
Every application needs to include a resume.
Chak aplikasyon dwe gen landan li yon kourikoulòm.


English


Haitian Creole
application (edit)


aplikasyonEnglish


Haitian Creole
application (edit)


aplikasyonEnglish


Haitian Creole
implementation (edit)


aplikasyon

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?  


Powered by Creole Solutions
Se Creole Solutions k ap jere sit sa a