Search Result: application

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

application Noun

aplikasyon Non

as a form to filled out, most often for a job or acceptance into an organization.

Tankou yon fòmilè pou ranpli, pi souvan pou yon travay oswa akò nan yon òganizasyon.

Every application needs to include a resume.

Chak aplikasyon dwe gen landan li yon kourikoulòm.

application

aplikasyon

application

aplikasyon

application

demann

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?