Search Result: conjunctivitis

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

azoumounou

conjunctivitis

The girl missed school because she has conjunctivitis.

Tifi a pa te ale lekòl paske li gen azoumounou.

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?