Search Result: dress

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

dress verb

abiye vèb

to put clothing on or upon

mete rad sou

Let's dress the kids or we'll never be on time.

Annou abiye timoun yo oubyen nou pap janm alè.

dress

rad

dress verb

abiye vèb

Every morning, Marie-Rose dresses her daughter.

Chak maten, Marie-Rose abiye pitit fi li a.

dress noun

wòb non

Majoli wore a beautiful pink dress.

Majoli te mete yon bèl wòb woz.

dress noun

wòb non

dress

teni

dress

abiye

dress

abiye

Similar Words » Mo Ki Sanble

dress

(verb)

abiye

(vèb)

dress

(noun)

wòb

(non)

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?