Search Result: kwape

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

stop verb

kwape vèb

come to an end

yon bagay ki fini

We can stop right here if you want.

Nou ka kanpe la si ou vle.

refuse

kwape

blackball verb

kwape vèb


reject completely

refize yon moun nèt

After the scandal, she was blackballed from the party.

Yo te kwape li nan pati a apre lòbèy la.

Stop

Kwape

Researchers are working hard to stop the progress of the disease.

Chèchè yo ap travay di pou kwape maladi a.

Similar Words » Mo Ki Sanble

stop

(verb)

kwape

(vèb)

blackball

(verb)

kwape

(vèb)

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?