Search Result: mute

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

mute

bèbè

Her daughter was mute after a serious illness.

Pitit fi li a te vin bèbè apre yon gwo maladi.

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?