Search Result: nonmen

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

appoint verb

nonmen vèb

To choose an individual for a position or office.

Chwazi yon moun pou yon pòs oswa yon fonksyon.

The board appointed a new director.

Konsèy la te nonmen yon nouvo direktè

appoint

nonmen

nominate

nonmen

rename

nonmen

appointed

nonmen

naming

nonmen

namesake

tokay

She is my namesake, we share the same first name.

Li se tokay mwen, nou gen menm non.

omen

nonmen

nameless

nonmen

renown

nonmen

nonmember

nonmen

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?