Search Result: trouble

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

trouble

pwoblèm

trouble noun

traka non

This girl is trouble.

Tifi sa a se traka.

trouble

tchouboum

She got into trouble with her mother.

Li tonbe nan tchouboum ak manman li.

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?