Search Result: turtle

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

turtle Noun

tòti Non

any of a large and widely distributed order (Testudines) of terrestrial or aquatic reptiles having a toothless beak

nenpòt reptil terès yo distribye (Testudines) oswa akwatik ki pa gen dan nan bèk li.

Turtle are common on the southern coast-line

Òdinèman ou jwenn tòti sou kot sid la.

turtle

tòti

Similar Words » Mo Ki Sanble

turtle

(Noun)

tòti

(Non)

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?