Search Result: zouti

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

tool

zouti

The tools are under the table.

Zouti yo anba tab la.

tool

zouti

breakthrough

pèse

Similar Words » Mo Ki Sanble

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?