Beauty Products/Pwodui Bote

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

LISTEN/KOUTE

PICTURE

Makeup

Makiyaj

Lipstick

Fa

Foundation

Fon Makiyaj

Compact Powder

Poud Konpak

Blush

Fa Pou Jou

Eye Shadow

Fa Pou Popyè

Eyeliner

Kreyon Pou Je

Eyebrow Pencil

Kreyon Sousi

Mascara

Maskara

Soap

Savon

Shaving Cream

Krèm Pou Raze

Razor

Razwa

Clippers

Tondez

Lotion

Krèm/Losyon

Face Mask

Fasyal

Razor

Razwa

Tweezers

Pensèt

Comb

Peny

Make-Up Brush

Penso Makiyaj

Hair Ties / Elastics

Eslastik Pou Cheve

Barrettes / Clips

Barèt/Pens

Hair Clips

Pens Cheve

Hair Dryer

Sechwa

Curling Iron

Bebilis

Nail Clipper

Tay Zong

Nail File

Lim (Zong)

Nail Polish

Kitèks

Perfume

Pafen