In The Kitchen/Nan Kizin Nan

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

LISTEN/KOUTE

PICTURE

refrigerator

frijidè

blender

blenndè

cabinet

ofis

cupboard

plaka

microwave

mikwowonn

dish soap

savon pou lave veso

table

tab

drawer

tiwa

apron

tabliye

basket

pànye

bowl

bòl

cup

tas

baking tray

plato

serving tray

kabare

chopping board

planch pou koupe

grater

graj

colander

paswa

paper napkin

napkin

napkin

sèvyèt tab

whisk

batèz

wooden spoon

kiyè an bwa

spoon

kiyè

ladle

louch

knife

kouto

fork

fouchèt

cast-iron pot

chodyè

skillet

kaswòl

glass

mug

gode

tablespoon

gwo kiyè

teaspoon

ti kiyè

saucer

soukoup

plate

asyèt

tongs

pens

goggles

linèt

gloves

gan

dish cloth

tòchon

jar

bokal

jug

po

glass

placemat

soupla

coffee maker

kafetyè

sink

evye

dish cover

kouvrepla

tablecloth

nap

mortar

pilon

dishes

veso

oven

fou

cork

bouchon

bottle

boutèy

broom

bale

trash bin

poubèl

large cooking pot

bonm