Seasons of the Year/Sezon yo nan Ane a

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

LISTEN/KOUTE

PICTURE

summer

ete

winter

ivè

spring

prentan

autumn/fall

otòn