25,942 Words » Mo

Word of the Day » Mo Jodi a

April 4, 2020


nudge » chikin

Nudge over a little so I can seat.

Chikin kò w pou m ka chita.

April 2, 2020


breastbone » biskèt

He broke his breastbone after the crash.

Biskèt li te kraze apre aksidan an.

April 1, 2020


junk food » tchanpan

He's always eating junk food. That's why he's so fat.

Li toujou ap manje tchanpan. Se sa ki fè li gra konsa.

March 31, 2020


headstart » gabèl

I'm giving you a headstart since you are smaller.

M ap ba ou gabèl paske ou pi piti.

March 30, 2020


furious » awoyo

my father is furious this morning.

Papa mwen fin awoyo maten an.

March 29, 2020


give up » bay legen

We shall not give up in the fight.