26,630 Words » Mo

Word of the Day » Mo Jodi a

November 27, 2020


coward » kazwèl

They play with him because he's such a coward.

Yo jwe ak li paske li twò kazwèl.

November 26, 2020


turkey » kodenn

I am going to eat a lot of turkey at the party.

M pral manje anpil kodenn nan fèt la.

November 25, 2020


bottom part » bouboun

The bottom part of the suger cane is very sweet.

Bouboun kann nan dous anpil.

November 24, 2020


skinny » flègèdèk

She has become very skinny because she refusses to eat.

Li fin flègèdèk nèt paske li refize manje.

November 23, 2020


limp » zoukoutap

He walks with a limp since the accident.

Depi aksidan an, li mache zoukoutap.

November 22, 2020


pill » grenn

She refused to drink the pill because it's bitter.

Li refize bwè grenn nan paske li anmè.