Search Result: appoint

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

appoint verb

nonmen vèb

To choose an individual for a position or office.

Chwazi yon moun pou yon pòs oswa yon fonksyon.

The board appointed a new director.

Konsèy la te nonmen yon nouvo direktè

appoint

dezinyen

appoint

nonmen

appoint

nome

Similar Words » Mo Ki Sanble

appoint

(verb)

nonmen

(vèb)

appointment

(noun)

randevou

(non)

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?